NASIR POYAN
دانشنامه شکنجه و کشتار شاهان، نخبگان و قدرتمندان ایران، شاه کشی

بی تردید برخی از رویدادهای سرزمین ایران که بیش از دو هزار سال آثار ماندگار و تاریخ دارد، از حمله اسکندر مقدونی به قلمرو هخامنشیان گرفته تا سقوط ایران به دست اعراب و ظهور اسلام و رواج آن و جنیش...

پزشکی و پزشکان گیلان

هرچند درباره ی سوابق پزشکی گیلان و گسترش آن تا پایتخت کشور ما و افشاندن طب و طبابت توسط طبیبان حکیم و ادیب و دانشمند گیلانی در شبه قاره ی هند، سخنها گفته شده، اما لازم است اشاره کنیم که در اواسط دوره...

نبرد جام جهانی فرانسه

ورزش دستجمعی و پرتحرک فوتبال، در چند دهه اخیر میان مردم جهان به ویژه جوانان محبوبیت و جذابیت فوق تصور یافته و هیچ ورزشی این چنین تاکنون طرفداران خاص و عام نداشته است. از نظر سادگی نیز هیچ یک از رشته های...

فصلنامه پژوهشی – تحلیلی و خبری سرمد

آبله را از قدیم می شناختند؛ محمد بن زکریای رازی آن را توصیف کرده است. تا همین پنجاه شصت سال پیش هرگاه در جایی به صورت همه گیر بروز می کرد عده کثیری را راهی گورستانها کرده، آسیب های وحشتناکی به بشر وارد می ساخت. آبله...

سالمه پزشکی، بهزیستی و تأمین اجتماعی گیلان

گیلان معروف به هند ایران، سرزمین سرسبز و دل انگیزی است که به کوههای البرز تکیه زده و سفید رودش در پای آن، به دریای خزر می ریزد. جنگل های انبوه و مناظر بدیع و شگفت انگیزش به همراه جلوه گاه کمال و طراوت و...